Osobné údaje

Adresa nášho webu je: Rybárske navijaky.sk.

1. Zaškrtnutím voľby "Súhlasím so spracovaním osobných údajov" udeľujete súhlas spoločnosti Správna dvojka sro, IČO 09947281, DIČ CZ09947281 so sídlom Úprkova 17/29, Malšovice, 500 09 , ktoré spoločnosť musí spracovávať na základe právnych predpisov tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresa

2. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné za účelom jeho členstva v zľavovom vernostnom programe, obchodnej komunikácie s klientom. Tieto údaje budú Správcom spracované až po dobu 2 rokov od ukončenia registrácie.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

Meno: Správna dvojka s.r.o.

Email: info@salesmachina.com,  Telefón: +420 735984085

4. Vezmite, prosíme, na vedomie, že máte právo:

Právo na prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo, ak o to požiada, získať od správcu informáciu, či sú jeho osobné údaje predmetom spracovania.

Právo na opravu a doplnenie – subjekt údajov má právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje. Zároveň má právo, s ohľadom na účel spracovania, požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz - predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť správcu zlikvidovať osobné údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie,
 • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie,
 • osobné údaje boli spracované protiprávne,
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti.

Právo na prenosnosť osobných údajov – subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi, a to prostredníctvom pôvodného správcu.

Právo na obmedzenie spracovania - Subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
 • spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia
 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 • subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a doteraz nebolo overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektu údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému úradu

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu – Subjekt údajov má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe právnych dôvodov:

 • spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený,
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany.

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 • Poskytnutie osobných údajov a súhlas so spracovaním sú dobrovoľné, ale ich neposkytnutie či nesúhlas s ich spracovaním môže znamenať prekážku napríklad pre registráciu alebo prihlásenie odberu newslettera.
 • Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov je tiež možné kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese sídla správcu, a to v celom rozsahu alebo len čiastočne; také odvolanie však môže znamenať, že správca nebude môcť poskytnúť podľa zmluvy dohodnuté plnenia. V oboch prípadoch to závisí od skutočnosti, či ide o spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy.
alarm